Довкіллєві виклики

Сучасні геологи, ґрунтуючись на фундаментальних знаннях про геологічні процеси та еволюцію Землі, вивчають взаємодію геологічних, біологічних та кліматичних процесів. Вони використовують ці знання для реконструкції історичних змін клімату та довкілля для прогнозування змін в природних системах та забезпечення їх сталості, попередження та мінімізації ризиків природних небезпек, вивчення потенціалу природних ресурсів, забезпечення їх ефективного пошуку та сталого управління. Геологи оцінюють антропогенний вплив на геологічні системи та на основі цих досліджень розроблюють дієві стратегії охорони довкілля, адаптації до кліматичних змін та збереження природних багатств планети.

Геологи відіграють активну роль у сприянні інтеграції геологічних знань з іншими знаннями про природні умови та ресурси Землі для розвитку ресурсного потенціалу планети, забезпечення ефективного, збалансованого й невиснажливого використання всієї сукупності природних ресурсів, захисту навколишнього природного середовища і збереження екосистем.

Актуальні нормативно-правові документи та аналітичні матеріали від світових агенцій за тематичним напрямом «Довкіллєві виклики»

#енергія #викопні джерела #відновлювані джерела #середовища проживання

Декларація Стокгольмської конференції ООН з навколишнього середовища 1972 року (англійською)
Ця декларація поклала початок сучасному міжнародному екологічному праву та регулюванню. Конференція привернула увагу до екологічного впливу технічного прогресу, підкресливши необхідність того, щоб країни взяли на себе відповідальність за свій екологічний слід. За результатами конференції було створено Програму ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), щоб визначити глобальний екологічний порядок денний і сприяти трансформаційним змінам для людей і природи. UNEP вивчає причини потрійної планетарної кризи, включаючи зміну клімату, втрату біорізноманіття та забруднення. UNEP розробила сім взаємопов’язаних підпрограм для розв’язання проблем навколишнього середовища: кліматичні дії, хімічні речовини та забруднення, дії щодо природи, наукова політика, управління навколишнім середовищем, фінанси та економічні перетворення та цифрові перетворення. Ці програми спільно сприяють діям щодо захисту навколишнього середовища, в тому числі як на національному, так і на міжнародному рівнях. Після Стокгольмської конференції відбулася активізація регуляторної діяльності, спрямованої на захист навколишнього середовища.
довкіллєві виклики

Доповідь «Наше спільне майбутнє» Міжнародної комісії з навколишнього середовища та розвитку, опублікована у 1987 році (англійською)
В доповіді вперше було введено концепцію сталого розвитку, вона була спрямована на покращення умов життя людини, забезпечуючи гармонію з природою, пропагуючи модель людського розвитку, яка відповідає потребам сьогодення, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти власні потреби.
довкіллєві виклики

Декларація Ріо про навколишнє середовище та розвиток (англійською)
Декларація була прийнята в 1992 році на конференції ООН в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Вона встановила основні принципи екологічного права і супроводжувалась Довгостроковою програмою подальших дій у глобальному масштабі, відомою також як «Порядок денний на XXI століття».
довкіллєві виклики

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (англійською)
Це перша міжнародна угода, прийнята в 1992 році та спрямована на боротьбу з глобальною зміною клімату та її шкідливими наслідками. Кінцевою метою Конвенції є стабілізація концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який би запобіг небезпечному втручанню людини в кліматичну систему та глобальним змінам в атмосфері. Цей рівень має бути досягнутий у період, достатній для природної екосистемної адаптації до зміни клімату. Такий підхід гарантує, що виробництво харчових продуктів не знаходиться під загрозою та що подальший економічний розвиток може бути стабільним. Конвенція визначає загальні напрямки боротьби з глобальною зміною клімату та застосування принципу спільної, але диференційованої відповідальності, яка враховує різний рівень соціально-економічного розвитку країн. Конвенція визнає, що промислово розвинені країни та країни з перехідною економікою, які зробили більший антропогенний внесок CO2 у процес свого економічного розвитку, несуть більшу відповідальність за скорочення викидів парникових газів. Це відоме як принцип історичної відповідальності.
довкіллєві виклики

Кіотський протокол (англійською)
Це міжнародний договір, який розширив Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату (РКЗК ООН) 1992 року, яка зобов’язує держави-учасники скорочувати викиди парникових газів в атмосферу Землі для вирішення глобального потепління. Кіотський протокол діяв з 2005 по 2020 рік і був прийнятий 192 сторонами. Протокол охоплював шість парникових газів, включаючи вуглекислий газ (CO2), метан (CH4), закис азоту (N2O), гідрофторвуглеці (HFC), перфторвуглеці (PFC) і гексафторид сірки (SF6). Протокол встановив квоти на викиди парникових газів для кожної країни відповідно до принципу спільної, але диференційованої відповідальності. Якщо країна не використає всю свою квоту Кіотського протоколу, вона може продати надлишок іншій стороні, яка тоді матиме можливість викидати більше парникових газів. Перший період дії зобов’язань Кіотського протоколу розпочався у 2008 році та закінчився у 2012 році. Загальною метою протоколу було скорочення викидів парникових газів (ПГ) у середньому на 5% порівняно з рівнями 1990 року протягом періоду 2008-2012 років. У 2012 році було узгоджено другий період зобов’язань, відомий як Дохінська поправка, яка встановила другий період зобов’язань для 37 країн з 2013 по 2020 рік. Хоча Кіотський протокол вважався пілотним і в основному виконав свою місію, мета утримання глобального потепління нижче 2 °C вимагає ще більшого скорочення глобальних викидів. Граничні глобальні викиди необхідно скоротити на 80% до 2050 року, щоб захистити від незворотних змін глобальної кліматичної системи. Досягнення цієї мети вимагає глобального переходу на інноваційні енергозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії. Це єдиний спосіб ефективно боротися зі зміною клімату та забезпечити стале майбутнє нашої планети.
довкіллєві виклики

Декларація тисячоліття ООН (англійською)
Декларація була прийнята у 2000 році на саміті тисячоліття. У Декларації було представлено 8 цілей розвитку тисячоліття. Ці цілі включали викорінення крайньої бідності та голоду, досягнення всеохоплюючої початкової освіти, сприяння гендерній рівності та розширення можливостей жінок, зниження дитячої смертності, покращення здоров’я матерів, боротьбу з ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими хворобами, забезпечення екологічної стійкості (включаючи інтеграцію принципів сталого розвитку в національні політики та програми, попередження втрати екологічних ресурсів, зменшення втрати біорізноманіття, зменшення частки населення, що не має сталого доступу до безпечної питної води та основних санітарних умов, а також досягнення значних покращень у житті щонайменше 100 мільйонів мешканців нетрів, а також розвиток глобального партнерства для розвитку.
довкіллєві виклики

Підсумковий документ Конференції ООН зі сталого розвитку Ріо+20 (2012) під назвою «Майбутнє, якого ми хочемо» (англійською)
Конференція прийняла концепцію подолання бідності, сприяння соціальній справедливості та забезпечення захисту навколишнього середовища.
довкіллєві виклики

Паризька угода 2015 року (англійською)
Угода замінила Кіотський протокол. Договір ратифікували 186 країн і ЄС. Сторони угоди зобов’язалися до 2030 року обмежити глобальне потепління на 1,5°C вище відносно доіндустріального рівня. На відміну від Кіотського протоколу, Паризька угода покладає відповідальність за скорочення викидів парникових газів на всі держави, не встановлюючи кількісних обмежень на викиди CO2. Кожна країна визначає власну політику в цій сфері та приймає національні плани кліматичних дій (NDC), які включають технологічні інновації та адаптацію до зміни клімату. Учасники Паризької угоди також зобов’язуються розробити національні стратегії переходу до безвуглецевої економіки та налагодити міжнародний трансфер «зелених» технологій у сферах енергоефективності, промисловості, будівництва та сільського господарства
довкіллєві виклики

Європейська зелена угода (англійською)
Угода була оголошена наприкінці 2019 року для країн ЄС із розкладом до 2050 року. Вона охоплює всі сектори економіки, включаючи транспорт, енергетику, сільське господарство, будівництво та такі галузі, як сталеливарна, цементна, ІКТ, текстильна та хімічна промисловість. У 2021 році ЄС оновив і структурував свій кліматичний порядок денний відповідно до тематичних сфер, включаючи біорізноманіття, сталу та розумну мобільність, промисловість (з акцентом на перехід до циркулярної економіки, зменшення відходів, декарбонізацію енергомістких галузей та впровадження податку на викиди вуглецю), зміни клімату (з метою досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року та скорочення викидів на 55% від рівня 1990 року до 2030 року), енергоефективності та ефективного будівництва, сталого розвитку сільського господарства та нульового забруднення.
довкіллєві виклики

Нова роль геологічних служб (2020) (англійською)
Видавець: Лондонське геологічне товариство. Ця публікація є збірником документів, розроблених керівництвом світових геологічних досліджень, про те, як геологічні дослідження реагують на національні та міжнародні потреби у світі, що швидко змінюються. Оскільки країни рухаються до сталого розвитку, а громадськість стає все більш обізнаною про проблеми навколишнього середовища через соціальні медіа, інтеграція розвитку ресурсного потенціалу та управління навколишнім середовищем стає важливішою, ніж будь-коли. У цьому контексті геологічні дослідження продовжуватимуть надавати важливу інформацію про системи Землі, небезпечні природні явища та зміну клімату.
довкіллєві виклики

Нове кліматичне законодавство ЄС (2021) (англійською)
Кліматична політика ЄС є основним елементом нової стратегії розвитку Європейської зеленої угоди (EGD), яка спрямована на боротьбу з наслідками зміни клімату та захист навколишнього середовища. Стратегія EGD включає 8 напрямків. Біорізноманіття: збереження та відновлення екосистем, підтримка ролі моря та океану в економічному розвитку через «блакитну економіку». Екологічність і розумна мобільність: скорочення транспортних викидів, перехід на безвуглецеве паливо та екологічні види транспорту, такі як громадський транспорт і велосипед, використання розумних технологій. Галузь: перехід на принципи циркулярної економіки, що передбачає зменшення відходів, декарбонізацію енергетичного сектору, запровадження прикордонного податку на вуглець. Зміна клімату: перехід до вуглецевої нейтральності до 2050 р., скорочення викидів на 55% від рівня 1990 р. до 2030 р. Енергоефективність: розвиток відновлюваних джерел енергії, перехід до інтегрованої енергетичної системи. Ефективне будівництво: підвищення енергоефективності будівель шляхом реконструкції та нового енергоефективного будівництва. Стале сільське господарство «Від ферми до столу»: просування органічного сільського господарства, зменшення викидів і відходів, а також підтримка звичок здорового харчування. Нульове забруднення: зменшення використання шкідливих хімікатів. Ключовою особливістю Зеленої угоди є обов'язкове скорочення всіх викидів. Ця Угода відрізняється від інших документів екологічної політики, таких як Паризька угода, яка має рамковий характер і не накладає конкретних зобов’язань на країни. Угода реалізується через масштабні «зелені» інвестиції, при цьому 1 трильйон євро виділяється протягом 10 років на «зелені» проєкти та виведення капіталу із застарілих «брудних» галузей. Розробляються фінансові інструменти, такі як нещодавно прийнятий Делегований акт ЄС про таксономію клімату, щоб визначити, які інвестиції можна класифікувати як «зелені», а які ні. Мета Європейської комісії щодо переходу ЄС до кліматично-нейтрального режиму до 2050 року відображається в усіх сферах економіки, а також у співпраці з іншими країнами Європи та світу.
довкіллєві виклики

Глобальна перспектива ресурсів (англійською)
«Global Resources Outlook 2019» досліджує глобальне використання природних ресурсів, авторами якого є Бруно Оберле, Стефан Брінгезу, Стів Хетфілд-Доддс, Стефані Хельвег, Хайнц Шандль і Джессіка Клемент і опубліковано ЮНЕП.
довкіллєві виклики

Глобальна екологічна перспектива 6 (англійською)
Доповідь ред. П’єра Буало, Пола Екінса та Джоїти Гупти, опублікований ЮНЕП, містить огляд стану довкілля та його впливу на здоров’я людини, пропонуючи вказівки щодо просування Порядку денного до 2030 року.
довкіллєві виклики

Другий звіт про стан вуглецевого циклу (англійською)
«Другий звіт про стан вуглецевого циклу» Кавалларо та ін., опублікований Програмою дослідження глобальних змін США, оцінює поточний стан вуглецевого циклу в Північній Америці та його зв’язок із кліматом і суспільством.
довкіллєві виклики

Стан світових земельних і водних ресурсів для виробництва харчових продуктів та сільського господарства: системи на межі перелому (SOLAW 2021) (англійською)
У звіті, опублікованому Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об’єднаних Націй, наголошується на необхідності розширення екологічно відповідального та кліматично розумного виробництва, щоб повернути назад погіршення ресурсів і сприяти інклюзивному зростанню.
довкіллєві виклики

Сучасний стан космічного сміття (англійською)
Доповідь Європейського космічного агентства містить огляд ситуації з космічним сміттям. З початку космічної ери в 1957 році запуски ракет, космічних кораблів і інструментів призвели до утворення небезпечного сміття.
навколопланетний простір

Космічне сміття та космічний корабель людини (англійською)
У доповіді М. Гарсіа з NASA міститься повний огляд космічного сміття, його потенційних загроз і готовності NASA зменшити ці ризики.
навколопланетний простір

Стан світового повітря 2020 (англійською)
У звіті Інституту впливу на здоров’я та Інституту показників здоров’я та оцінки глобального тягаря захворювань надано об’єктивні високоякісні дані щодо рівнів забруднення повітря та тенденцій в основних регіонах і густонаселених країнах.
атмосфера і кліматична катастрофа

Природні рішення для пом’якшення зміни клімату (англійською)
«Природні рішення для пом’якшення кліматичних змін» досліджують наслідки зміни клімату Лера Майлз, Ракель Агра, Сандіп Сенгупта, Адріана Відаль, Барні Діксон і опубліковані ЮНЕП.
атмосфера і кліматична катастрофа

Глобальні катастрофічні ризики 2021: навігація складними перехрестями (англійською)
Доповідь Фонду глобальних викликів містить огляд глобальних катастрофічних ризиків, з якими зараз стикається світ, а також основні ризики та підсумовує поточні зусилля з управління ними.
природні небезпеки

Звіт про оцінку глобальних стихійних лих за 2020 рік (англійською)
Звіт є продуктом Академії зі зменшення ризиків стихійних лих та управління в надзвичайних ситуаціях, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Національного центру зменшення ризиків стихійних лих Китаю та Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.
природні небезпеки

Атлас смертності та економічних втрат від екстремальних погодних умов, клімату та води (1970–2019) (ВМО-№ 1267) (англійською)
Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) пропонує огляд глобальних впливів екстремальних погодних умов, клімату та води в період з 1970 по 2019 рік.
природні небезпеки

Нестача води: глобальна проблема, яка погіршується (англійською)
У звіті Клер Фелтер і Калі Робінсон, опублікованому на вебсайті Ради з міжнародних відносин (CFR), підкреслюється загроза дефіциту води для глобальних спільнот, що посилюється зміною клімату.
вода

Водна безпека для всіх (англійською)
Доповідь є комплексним аналізом найбільших ризиків для суспільства щодо водної безпеки, опублікованим Дитячим фондом ООН.
вода

Звіт ООН про розвиток водних ресурсів у світі за 2021 рік (англійською)
У звіті Річарда Коннора, опублікованому Програмою оцінки водних ресурсів світу ЮНЕСКО, досліджується роль цінностей у прийнятті рішень щодо управління водними ресурсами. Він підкреслює життєво важливу, але часто забуту роль води в оселях, школах, на робочих місцях і в охороні здоров’я.
вода

Енергія

Виклик декарбонізації до 2030 року. Шлях до енергетики майбутнього (англійською)
У звіті Deloitte міститься уявлення про ключові аспекти стратегії сталого розвитку BlackRock, включаючи відмову від компаній, що інтенсивно виробляють енергетичне вугілля, використання критеріїв ESG в інвестиціях і пропонування стабільних фондів. Енергія

Net Zero до 2050 року, дорожня карта для глобального енергетичного сектора (англійською)
Звіт Стефані Букерт та ін. і опублікований Міжнародним енергетичним агентством, окреслює економічно ефективний шлях до досягнення нульової чистої енергії до 2050 року.
енергія

Статистичний огляд світової енергетики, 70-е видання (англійською)
Звіт Бернарда Луні, опублікований BP p.l.c. надає інформацію про світову енергетичну статистику. Огляд був надійним джерелом даних, допомагаючи промисловості, урядам і коментаторам у розумінні розвитку глобального енергетичного ринку.
енергія

Геополітика енергетичної трансформації: водневий фактор (англійською)
Публікація IREA досліджує геополітичний вплив розробок водню. Спільна структура IRENA з геополітики трансформації енергії (CF-GET) провела детальний аналіз геополітичних наслідків використання водню.
енергія

Перспективи світових енергетичних змін: Шлях до 1,5°C (англійською)
«Перспективи світових енергетичних переходів», авторами яких є Рабіа Феррукі та Дольф Гілен, опубліковані Міжнародним агентством з відновлюваної енергії (IREA), окреслюють потенціал прискореного переходу в енергетику внаслідок використання відновлюваних джерел енергії.
енергія

Основна світова енергетична статистика 2021 (англійською)
Доповідь доктора Фатіха Бірола, опублікована МЕА, є вступом до енергетичної статистики, надаючи цифри найвищого рівня для енергетичної суміші, від попиту та пропозиції до цін і бюджетів на дослідження, включаючи прогнози, енергетичні показники та визначення.
енергія

World Energy Outlook (англійською)
«Прогноз розвитку світової енергетики на 2021 рік», опублікований Міжнародним енергетичним агентством (МЕА), є життєво важливим посібником для використання можливостей, отримання переваг і управління ризиками на критичній фазі переходу на чисту енергію.
енергія

Викопні джерела

Чи може нафта з щільних колекторів широко використовуватись? (англійською)
Публікація Тіма Гулда та Крістофа МакГлейда, опублікована МЕА, досліджує глобальні перспективи нафти в щільних колекторах.
викопні джерела

Робота з нафтою з щільних колекторів (англійською)
Публікація AIChE зосереджена на проблемах, пов'язаних з видобутком нафти з щільних пластів. Нафта з щільних колекторів, яка поширена в Північній Америці, створює значні проблеми та зазвичай коштує нижче, ніж еталонна нафта, як-от Brent або West Texas Intermediate.
викопні джерела

Диверсифікація та співпраця у світі, що декарбонізується: кліматичні стратегії для країн, які залежать від викопного палива (англійською)
Книга групи під керівництвом Гжегожа Пешко та інших, опублікована Світовим банком, досліджує наслідки декарбонізації для країн, які залежать від викопного палива.
викопні джерела

Стратегія Нафтогазової кліматичної ініціативи (OGCI) 2021 року - інвестиційного фонду та консорціуму (англійською)
Про створення консорціуму було оголошено на Кліматичному саміті ООН у 2014 році. OGCI об'єднує керівників найбільших нафтогазових компаній, що представляють 30% світу. виробництва. OGCI визначила 2 пріоритетних напрямки своєї діяльності: прискорення впровадження інноваційних технологій уловлювання, зберігання та утилізації вуглецю, а також скорочення викидів CO2 і метану в глобальній нафтогазовій промисловості. Організація прагне модернізувати видобуток нафти та газу, скоротити викиди парникових газів і відігравати активну роль у прискоренні глобального переходу до нульових викидів шляхом колективних дій.
нафта і газ

Рекомендації зі звітності щодо сталого розвитку для нафтової та газової промисловості (англійською)
Інструкції Ipieca забезпечують основу для стандартизації практики публічної звітності. Він складається з шести модулів, які охоплюють процес звітування, управління, бізнес-етику, зміну клімату, енергетичне середовище, безпеку та соціальні аспекти.
нафта і газ

Перспективи нафтогазової галузі (англійською)
«Перспективи розвитку нафтової та газової промисловості» досліджує тенденції, що визначають шлях розвитку нафтогазових компаній. Опублікований Deloitte Development, він містить цінну інформацію про енергетичний і промисловий сектори.
нафта і газ

Роль нафтогазових компаній в енергетичному переході (англійською)
Доповідь Роберта Дж. Джонстона, Ріда Блейкмора та Рендольфа Белла підіймає питання про важливість нафтогазової галузі та її місце в сучасному світі.
нафта і газ

Енергія декарбонізації: від А до нуля (англійською)
Звіт Accenture – це практичний посібник із декарбонізації, який представляє перше у світі всебічне дослідження декарбонізації, надає глибокий аналіз і відповідає на ключові питання.
нафта і газ

Чисті вугільні технології (англійською)
Технології чистого вугілля від Всесвітньої асоціації вугілля охоплюють низку технологічних варіантів, які покращують екологічну ефективність вугілля. Вони відіграють вирішальну роль у пом’якшенні екологічного впливу вугілля протягом усього його життєвого циклу.
вугілля

Вугілля 2021. Аналіз і прогноз до 2024 року (англійською)
Доповідь Карлоса Фернандеса Альвареса, Йонаса Зінке та Фабіана Арнольда, опублікована МЕА, містить комплексний огляд попиту, пропозиції та торгівлі вугіллям. Він аналізує останні дані по конкретних країнах, щоб запропонувати точні прогнози.
вугілля

Бачення поділу: подвоєння виробництва ядерної енергії для задоволення потреб у чистій енергії (англійською)
У документі Альянсу ядерних інновацій наголошується на необхідності розробки та впровадження передових ядерних технологій для досягнення цілей у сфері чистої енергії до середини століття.
атомна енергетика

Ядерна енергетика для чистого нульового світу (англійською)
World Nuclear Performance Report 2021, спеціальне видання, випущене для COP26, описує причини, чому важливо скоротити глобальні викиди парникових газів, і роль ядерної енергії в цьому.
атомна енергетика

Звіт про стан світової ядерної промисловості за 2021 рік (англійською)
Звіт Mycle Schneider (незалежний консультант, координатор проєкту та провідний автор, Париж, Франція), опублікований Mycle Schneider Consulting Project, містить вичерпний огляд даних щодо атомних електростанцій.
атомна енергетика

Відновлювані джерела

Renewables 2021. Аналіз та прогноз до 2026 року (англійською)
У звіті Міжнародного енергетичного агентства наводяться прогнози щодо технологій відновлюваної енергетики в електроенергетиці, транспорті та теплі до 2026 року. У ньому досліджуються проблеми галузі та перешкоди для швидшого зростання.
відновлювані джерела

Відновлювані джерела енергії 2021. Звіт про глобальний стан (англійською)
«Звіт про відновлювані джерела енергії 2021. Глобальний статус» Ханни Е. Мердок, Дункана Гібба та Томаса Андре, наданий BMZ, BMWi та ЮНЕП, представляє вичерпні дані та інформацію про відновлювані джерела енергії.
відновлювані джерела

НДЦ та цілі щодо відновлюваної енергетики на 2021 рік (англійською)
Публікація «NDCs and Renewable Energy Targets in 2021» Рабіа Феррукі та Уте Коллієр, опублікована IREA, присвячена відновлюваній енергетиці в межах NDC.
відновлювані джерела

Маркетинг сонячної енергії та формування галузевих тенденцій у 2022 році (англійською)
«Формування тенденцій маркетингу та промисловості сонячної енергетики до 2022 року» від Team Linchpin містить огляд еволюції сонячної енергії та її прогнозований напрямок у 2022 році.
сонячна енергетика

Нові матеріали, підвищення ефективності, прогрес сонячних технологій (англійською)
Стаття Д. Проктора, опублікована POWER, пропонує огляд сонячних досягнень. Він досліджує безперервне зростання сонячної енергії завдяки таким інноваціям, як перовскіти та системи зберігання енергії, які підвищують ефективність сонячної енергії на дахах.
сонячна енергетика

Сонячна PV (англійською)
«The Solar PV» Пйотра Боєка, опублікований на вебсайті Міжнародного агентства з атомної енергії, висвітлює стійкі енергетичні системи.
сонячна енергетика

Global Wind Energy Research Collaboration (англійською)
IEA Wind TCP – це міжнародне співробітництво 23 країн і членів-спонсорів, які обмінюються інформацією та дослідницькою діяльністю для просування розгортання вітрової енергії.
вітрова енергетика

Глобальний звіт про вітер 2022 (англійською)
«Global Wind Report 2022» Джойс Лі та Фен Чжао, опублікований Глобальною вітроенергетичною радою, містить огляд вітроенергетичного сектору та його глобальної галузі.
вітрова енергетика

Енергія океану. Ключові тренди та статистика 2021 (англійською)
Звіт OEE містить огляд тенденцій і статистичних даних в океанській енергії за рік. Він висвітлює ключові факти та тенденції з 2021 року, включаючи річну та сукупну потужність приливних потоків і турбінних установок у Європі.
енергія океану

Відновлювана енергія океану (англійською)
Публікація Тімоті М. Персонса, опублікована GAO, містить огляд відновлюваної енергії океану. Він спрямований на розв’язання ключових питань щодо відновлюваної енергії океану, включаючи її визначення, функціонування та рівень зрілості.
енергія океану

Проєкт Oosterschelde Tidal Power (англійською)
Стаття Марії Аполонії, опублікована Tethys і Tocardo, містить аналіз присутності тюленів і морських свиней у Вордельті та Остершельде в рамках проєкту.
енергія океану

Технологія Ocean Wave викликає фурор у сфері відновлюваних джерел енергії (англійською)
Стаття Сани Казилбаш, редактора engineering.com, проливає світло на проблеми, з якими стикається хвильова енергія, і те, як інноваційна технологія CalWave їх долає.
енергія океану

Інженери шукають чисту енергію в річкових і океанських течіях(англійською)
Стаття Джона Фіалка, опублікована в Scientific American, містить інтерв’ю з Маріо Гарсіа-Сансом, директором ARPAE, і Майклом Лоусоном, керівником групи досліджень і розробок водної енергії в NREL.
енергія океану

Звіт про стан гідроенергетики за 2021 рік (англійською)
Звіт про стан гідроенергетики за 2021 рік, його восьме видання, опубліковано Міжнародною асоціацією гідроенергетики (IHA) через те, що світ продовжує боротися з пандемією Covid-19.
енергія річок

Спеціальний ринковий звіт гідроенергетики. Аналіз і прогноз до 2030 року (англійською)
Звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) присвячено гідроенергетиці та досліджує економічне та політичне середовище для її розвитку.
енергія річок

Звіт про виробництво геотермальної енергії та централізованого опалення в США за 2021 рік (англійською)
У звіті Національної лабораторії відновлюваної енергії (NREL) і Geothermal Rising за фінансової підтримки Управління геотермальних технологій Міністерства енергетики США аналізується поточний стан геотермальної промисловості та ринку США.
геотермальна енергія

Геотермальна енергія: основне рішення. Значення геотермальної енергії для переходу до чистої енергії (англійською)
Стаття Global Geothermal Alliance, IDB та IRENA: International Renewable Energy Agency описує геотермальну енергію, її користь, актуальність і використання.
геотермальна енергія

Звіт про геотермальний ринок EGEC за 2020 рік (англійською)
У доповіді Європейської ради з геотермальної енергії (EGEC) міститься комплексний огляд розвитку геотермальної енергетики в Європі. Він об’єднує дані статистичних аналізів, дані місцевих експертів, комунальних підприємств, енергетичних агентств і національних асоціацій.
геотермальна енергія

Глобальна біоенергетична статистика 2020 (англійською)
Звіт Всесвітньої асоціації біоенергетики (WBA) спрямований на підвищення обізнаності про роль біоенергетики в глобальному енергетичному балансі. У ньому розглядаються тенденції в технологіях відновлюваної енергетики та підкреслюється їхній потенціал створення робочих місць.
біоенергетика

Слідкуємо за трендами 2023. Незамінна роль видобутку та металів (англійською)
У 15-му звіті Deloitte Global Mining and Metals досліджуються ключові тенденції, що визначають майбутнє галузі
корисні копалини

Управління мінеральними ресурсами у 21 столітті (англійською)
У публікації International Resource Panel досліджуються мінеральні ресурси, їх роль у національних економіках, значення видобутку корисних копалин та політичні рамки, що регулюють цей сектор.
корисні копалини

Шкіра Землі - там, де життя зустрічається з камінням (англійською)
Фільм Фрідгельма фон Бланкенбурга, Вольфганга Думке, Кірстін Уберніке, знятий Німецьким національним науковим фондом (DFG), дає розуміння того, що формує ландшафти Землі.
геоморфологія

Як сучасна зміна клімату впливає на ландшафтні процеси? (англійською)
Публікація Емі Е. Іст Дж. Б. Санкі, опублікована Eos, описує, як сучасна зміна клімату впливає на ландшафтні процеси.
геоморфологія

Глобальна земельна перспектива (англійською)
Доповідь Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням (UNCCD) містить вичерпний посібник для країн і громад щодо розробки власної програми відновлення земель, розглядаючи обґрунтування, сприятливі фактори та різні шляхи.
геоморфологія

Середовища проживання

Звіт про глобальні лісові цілі 2021 (англійською)
У доповіді Департаменту ООН з економічних і соціальних питань міститься уявлення про основні глобальні цілі щодо лісів. Він наголошує на необхідності закріплення сталого, справедливого та більш екологічного майбутнього лісів світу.
ліси

Доповідь «Живі ліси». (англійською)
«Звіт про живі ліси» пояснив причини та наслідки амбітної мети збереження лісів, опублікованої Всесвітнім фондом дикої природи.
ліси

Стан лісів у світі 2022 (англійською)
У звіті, опублікованому Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об’єднаних Націй, автором якого є Аластер Сарре, описано ключові кроки для просування трьох лісових шляхів, сприяння зеленому відновленню та переходу до циклічної економіки.
ліси

Пасовища, виробництво та використання (англійською)
У звіті Європейської комісії, EUROSTAT, висвітлюється вплив сільськогосподарських пасовищ на баланс поживних речовин у Європі.
луги

Роль посушливих земель у вуглецево-нейтральному світі? (англійською)
У звіті Найла П. Ханана та інших, опублікованому в Frontiers, досліджується внесок посушливих земель у досягнення вуглецевої нейтральності. Це підкреслює здатність накопичувати вуглець посушливих земель, що охоплює рослинність, ґрунти та їх велике просторове покриття.
посушливі землі

Дерева, ліси та землекористування в посушливих районах: перша глобальна оцінка (англійською)
У звіті ФАО представлені ключові висновки щодо дерев, лісів і землекористування в посушливих районах. Аналізуючи розподіл лісів, лісистих угідь та інших видів землекористування, звіт дає цінну інформацію.
посушливі землі

Послуги гірських екосистем і зміна клімату: глобальний огляд потенційних загроз і стратегій адаптації (англійською)
Доповідь Егана Пола А. та Мартіна Ф. Прайса, опублікована ЮНЕСКО, досліджує багатофункціональність гір.
гори

4-й Стратегічний план на 2016 – 2024 рр. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, особливо як середовище існування водоплавних птахів – «Рамсарська конвенція» (англійською)
У звіті Ramsar Wetlands описано збереження та розумне використання всіх водно-болотних угідь через місцеві, національні та міжнародні дії.
водно-болотні угіддя

Екосистеми та добробут людини: водно-болотні угіддя та вода. Синтез (англійською)
У звіті «Оцінка екосистем тисячоліття» досліджуються основні чинники, що викликають зміни у водно-болотних угіддях, і їхні потенційні наслідки в різних майбутніх сценаріях. Він охоплює внутрішні, прибережні та створені людиною водно-болотні угіддя, як визначено Рамсарською конвенцією.
водно-болотні угіддя

Глобальна перспектива водно-болотних угідь: водно-болотні угіддя зникають утричі швидше, ніж ліси (англійською)
Публікація WWT містить огляд звіту Рамсарської конвенції та попереджає про швидке зникнення водно-болотних угідь порівняно з природними лісами, підкреслюючи важливість водно-болотних угідь для водних ресурсів.
водно-болотні угіддя

Конвенція про водно-болотні угіддя (англійською)
Міжурядова угода, опублікована Секретаріатом Рамсарської конвенції. Він сприяє збереженню та сталому використанню водно-болотних угідь та їхніх ресурсів.
водно-болотні угіддя

Глобальна перспектива водно-болотних угідь: спеціальне видання 2021 (англійською)
У звіті Найджела Дадлі, підготовленому Секретаріатом Конвенції про водно-болотні угіддя, описується розуміння статусу та цінності водно-болотних угідь і надаються рекомендації щодо збереження водно-болотних угідь.
водно-болотні угіддя

Прибережні зони (англійською)
Відповідно до ERA, прибережна зона складається із зон, які мають відносно однорідні умови довкілля, такі як поживні речовини, світло, солоність, вологість в одній зоні, але відрізняються від суміжних зон екологічними розривами.
океани

Звіт про майбутнє берегової лінії (англійською)
Доповідь Джейсона Данстона та Лінлі Бертрама, опублікована Square Holes Pty Ltd., досліджує сприйняття та ставлення громади до управління береговою лінією Аделаїди.
океани

Друга оцінка Світового океану (англійською)
У доповіді ООН міститься комплексний аналіз взаємодії океану з людьми, що охоплює екологічні, соціальні та економічні аспекти. Він оновлює початкову оцінку шляхом вивчення глобальних змін океану з 2010 року та пов’язаних тенденцій.
океани

Океанські рішення, які приносять користь людям, природі та економіці (англійською)
У звіті групи експертів з питань океану Інституту світових ресурсів представлено трансформаційне бачення океану, підкріплене останніми науковими дослідженнями та аналізом.
океани

Глобальна перспектива біорізноманіття 5 (англійською)
Публікація Секретаріату Конвенції про біологічне різноманіття, що містить висновки та рекомендації для розробки політики. Він надає переконливі докази для прийняття політичних рішень і формування плану дій.
біорізноманіття

Доповідь «Жива планета» (англійською)
Доповідь Ульріки Вестін, опублікована Всесвітнім фондом природи, є комплексним дослідженням глобальних тенденцій біорізноманіття та стану нашої планети.
біорізноманіття