Положення про Операційну компанію

Затверджено
рішенням Загальних зборів Учасників
Платформи
від 07.12.17

ПОЛОЖЕННЯ
про Операційну компанію Платформи

РОЗДІЛ 1. Загальні положення

1.1.Це Положення визначає основні цілі, завдання та функції Операційної компанії Платформи (надалі – Операційна компанія); склад, організацію та порядок роботи Операційної компанії; права та обов'язки топ-менеджменту (Керівник та його заступники) Операційної компанії; порядок формування вищого керівного складу Операційної компанії.

1.2. Операційна компанія є виконавчим органом управління та координації діяльності Платформи.

1.3. Операційна компанія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, а також іншими документами Платформи.

1.4. Операційна компанія має статус окремої юридичної особи.

1.5. Положення про Операційну компанію затверджується Загальними зборами учасників Платформи.

РОЗДІЛ 2. Основні функції та завдання Операційної компанії

2.1. Організація діяльності органів управління Платформи (організація скликання та проведення робочих сесій органів управління Платформи; організація виконання рішень органів управління Платформи; підготовка пропозицій щодо кандидатур для включення або заміни в складі органів управління Платформи)

2.2. Організація діловодства, документообігу, зберігання документів Платформи (організація розробки документів Платформи; подання на розгляд органів управління Платформи документів Платформи; прийняття і виключення учасників Платформи, ведення реєстру учасників Платформи тощо)

2.3. Організація інформаційної підтримки діяльності Платформи (підтримка офіційної сторінки Платформи, організація мережевих комунікацій учасників Платформи, забезпечення комунікацій в соціальних мережах)

2.4. Організація маркетингової підтримки діяльності Платформи (створення єдиної маркетингової бази знань Платформи, реалізація спільних маркетингових кампаній з метою просування розробок і продукції Учасників Платформи на ринки попиту)

2.5. Управління портфелем проєктів в рамках Платформи (генерування проєктів на базі пропозицій постачальників та споживачів, створення єдиної бази проєктів, відбір оптимальних виконавців, створення проєктних консорціумів та управління проєктами в форматі єдиного проєктного вікна)

2.6. Організація взаємодії з зовнішніми стейкхолдерами Платформи (представництво інтересів Платформи перед органами державної влади та місцевого самоврядування, представниками науки, бізнесу, кредитно-фінансовими установами тощо)

2.7. Організація оперативної діяльності Платформи (поточна координація діяльності та узгодження дій Учасників та органів управління Платформи; оперативне прийняття рішень, що забезпечують діяльність Платформи)

РОЗДІЛ 3. Склад Операційної компанії, організація і порядок роботи Операційної компанії

3.1. До вищого керівного складу Операційної компанії входять представники топ-менеджменту.

3.2. Операційна компанія проводить внутрішні засідання з питань організації діяльності Платформи за необхідності, але не рідше 1-го разу в квартал. Рішення про необхідність та терміни проведення засідань Операційної компанії приймається Керівником Операційної компанії або заступником в разі відсутності Керівника.

3.3. Порядок денний засідань Операційної компанії затверджується Керівником Операційної компанії в строк не менше ніж за 10 днів до дати проведення засідання.

3.4. Співробітники Операційної компанії та інші запрошені сповіщаються про дату, час і місце проведення засідань, отримують необхідні документи щодо порядку денного не пізніше ніж за 7 днів до дати засідання Операційної компанії.

3.5. Засідання Операційної компанії вважається таким, що відбулось, якщо на ньому присутні усі представники вищого керівного складу Операційної компанії.

3.6. Рішення Операційної компанії приймаються більшістю голосів представників топ-менеджменту Операційної компанії, присутніх на його засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос Керівника Операційної компанії є вирішальним.

3.7. Прийняті рішення Операційної компанії відображаються в протоколі засідання, що підписується Керівником Операційної компанії.

РОЗДІЛ 4. Права і обов'язки вищого керівного складу Операційної компанії

4.1. Вищий керівний орган Операційної компанії має право:

4.1.1. Брати участь у прийнятті рішень на засіданнях Операційної компанії шляхом голосування;

4.1.2. Отримувати повну інформацію про діяльність Платформи від органів її управління та учасників Платформи;

4.1.3. Пропонувати питання для розгляду на засіданнях Операційної компанії.

4.2. Вищий керівний орган Операційної компанії має дотримуватися цього Положення і брати активну участь в діяльності Операційної компанії.

4.3. Вищий керівний орган Операційної компанії має право представляти інтереси Платформи перед зовнішніми стейкхолдерами Платформи.

4.4. Вищий керівний орган Операційної компанії має дотримуватись режиму конфіденційності при роботі з даними Платформи та її Учасників.

4.5. Вищий керівний орган Операційної компанії має організовувати якісне та своєчасне виконання рішень органів управління Платформи.