Положення про Учасників

Затверджено
рішенням Загальних зборів Учасників
Платформи

ПОЛОЖЕННЯ
про Учасників Міжнародної платформи
«Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів»

РОЗДІЛ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає права та обов'язки Учасників, порядок вступу та виходу учасників Платформи (надалі – Учасників); порядок виключення Учасників з Платформи.

1.2. Платформа є відкритою для добровільного вступу нових Учасників.

Учасники Платформи мають рівні права і виконують рівні обов'язки.

1.3. Учасниками Міжнародної платформи «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів» є юридичні і фізичні особи – учасники проектів Платформи на період реалізації таких проєктів.

1.4. Операційна компанія Платформи та її засновник (ГО «Спілка геологів України») є Учасниками Платформи.

1.5. Метою обліку Учасників Платформи Операційна компанія веде Реєстр Учасників Платформи. В Реєстр вносяться дані, надані Учасником в Заяві про вступ до Платформи або при інформуванні Операційної компанії про зміни в даних Учасника.

1.6. Учасники у своїй діяльності в рамках Платформи керуються чинним законодавством України, цим Положенням, а також іншими документами Платформи.

1.7. Учасники беруть участь в роботі Платформи на безоплатній основі, без відриву від основної виробничої та службової діяльності. Учасники Платформи зберігають свою фінансову, господарчу самостійність та юридичні права.

1.8. Положення про Учасників затверджується Загальними зборами учасників Платформи.

РОЗДІЛ 2. Права та обов’язки Учасників Платформи

2.1. Учасники Платформи мають право:

 • Брати участь в засіданнях Загальних зборів Учасників (пропонувати питання для розгляду, брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування, вимагати скликання позачергових зборів тощо);
 • Висувати кандидатів до органів управління Платформи (Наглядової ради, тощо);
 • Отримувати повну інформацію про діяльність Платформи від органів її управління та учасників Платформи через офіційний сайт Платформи та інші інструменти мережевих комунікацій Платформи (публікації, інформаційні повідомлення, ділові заходи, робочі сесії органів управління Платформи тощо);
 • Брати участь в мережевих заходах Платформи, у т. ч. в Загальних зборах учасників;
 • Брати участь в спільній маркетинговій діяльності Платформи з метою просування розробок і продукції на ринки попиту; вказувати приналежність до Платформи в документах, на вивісках, сайтах та інших рекламно-інформаційних матеріалах
 • Брати участь у реалізації проєктів в рамках Платформи (ініціювання проєктів на базі пропозицій постачальників та споживачів, участь в проєктних консорціумах тощо)
 • Звертатись до органів управління Платформи з будь-яких питань, пов’язаних з діяльністю Платформи
 • Припиняти участь у роботі Платформі.

2.2. Права Учасників не можуть бути передані третім особам.

2.3. Учасникм мають інші права, передбачені чинним законодавством та іншими документами Платформи.

2.4. Учасники Платформи зобов’язані:

 • Дотримуватись умов цього Положення та інших документів Платформи, брати участь в діяльності Платформи;
 • Надавати інформацію, необхідну для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Платформи;
 • Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Платформи;
 • Не здійснювати дії, свідомо спрямовані на заподіяння шкоди Платформі;
 • Не здійснювати дії (бездіяльність), які суттєво ускладнюють або унеможливлюють досягнення цілей, заради яких створена Платформа.
 • Інформувати Операційну компанію про реорганізацію або ліквідацію, зміну форми власності юридичної особи Дійсного учасника Платформи, зміну контактних координат, зміну керівництва або повноважного представника Дійсного учасника Платформи в термін не більше місяця з моменту прийняття відповідних змін.

2.5. Учасники мають інші зобов’язання, передбачені чинним законодавством та іншими документами Платформи.

РОЗДІЛ 3. Порядок вступу до Платформи

3.1. Рішення про прийняття до складу Учасників Платформи приймається на основі письмової Заяви про вступ до Платформи, поданої на ім’я Керівника Операційної компанії Платформи.

3.2. Заява про вступ до Платформи юридичних осіб має містити:

 • Повне найменування юридичної особи відповідно до Статуту,
 • ЄДРПОУ;
 • Напрям діяльності;
 • Контактні координати (фактична поштова адреса, електронна адреса, веб-сайт, телефони, факси тощо);
 • Намір про вступ до Платформи та готовність виконувати зобов’язання Учасників Платформи;
 • Дані про представника юридичної особи, уповноваженого представляти некомерційні інтереси юридичної особи в рамках Платформи (прізвище, ім'я та по батькові, посада);
 • Контактні координати уповноваженого представника (електронна адреса, телефони, факси тощо);
 • Підпис керівника компанії та печатка.

3.3. Заява про вступ до Платформи фізичних осіб має містити:

 • Прізвище, ім'я та по батькові;
 • Копія паспорту;
 • Інформацію про експертний досвід у межах діяльності Платформи;
 • Намір про вступ до Платформи та готовність виконувати зобов’язання Учасників Платформи;
 • Контактні координати (електронна адреса, телефони, факси тощо);
 • Підпис.

3.4. Рішення про прийняття кандидата до складу Учасників Платформи або відповідну відмову приймається Операційною компанією.

РОЗДІЛ 4. Порядок виходу з Платформи

4.1. Учасник має право вийти з Платформи.

4.2. Для виходу з Платформи Учасник має подати письмову заяву на ім’я Керівника Операційної компанії Платформи.

4.3. Заява про вихід з Платформи юридичних осіб має містити:

 • Повне найменування юридичної особи відповідно до Статуту,
 • ЄДРПОУ;
 • Намір про вихід з Платформи;
 • Підпис та печатка керівника компанії.

4.4. Заява про вихід з Платформи фізичної особи має містити:

 • Прізвище, ім'я та по батькові;
 • Намір про вихід з Платформи;
 • Підпис.

4.5. Дата Заяви про вихід з Платформи вважається датою виходу з Платформи.

РОЗДІЛ 5. Порядок виключення Учасників з Платформи

5.1. Ініціатором виключення Учасника з Платформи може бути будь-який Учасник або орган управління Платформи.

5.2. Для ініціювання виключення Учасника з Платформи ініціатор звертається до Операційної компанії з письмовим клопотанням про виключення Учасника, яке має містити:

 • Найменування або Прізвище, ім'я та по батькові Учасника Платформи, у відношенні до якого виноситься питання про його виключення;
 • Обґрунтована пропозиція виключення Учасника;
 • Підпис Учасника або його уповноваженої особи.

5.3. Рішення про виключення Учасника з Платформи приймається Загальними зборами учасників Платформи у встановленому порядку та доводиться до відома виключеного Учасника у формі письмового повідомлення Операційної компанії.

5.4. Дата рішення Загальних зборів про виключення Учасника з Платформи вважається датою фактичного виключення Учасника.