Положення про Наглядову раду

Затверджено
рішенням Установчих зборів
Платформи
07.12.2017р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
ПЛАТФОРМИ
«Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів».

РОЗДІЛ 1. Загальні положення

Наглядова рада є керівним органом Платформи, діяльність якого регулюється цим Положенням.

Наглядова рада здійснює управління і координацію діяльності Платформи, організовує проведення експертизи, розгляд і підготовку експертних висновків щодо проектів, програм, бізнес-планів, які подаються учасниками Платформи або третіми особами.

РОЗДІЛ 2. Основні цілі та завдання діяльності Наглядової ради

2.1. Основними цілями діяльності Наглядової ради є:

2.1.1. Визначення стратегічних напрямів діяльності Платформи;

2.1.2. Визначення пріоритетів розвитку Платформи та їх узгодження з інтересами суспільства, державних відомств та бізнесу.

2.2. Основними завданнями діяльності Наглядової ради є:

2.2.1. Захист інтересів учасників Платформи;

2.2.2. Схвалення планів розвитку Платформи (у т. ч. стратегічних програм, дорожніх карт тощо);

2.2.3. Оцінка результативності та ефективності діяльності Платформи з досягнення стратегічних цілей.

2.2.4. Підтримка та представлення інтересів Платформи в державних органах влади;

РОЗДІЛ 3. Склад, організація та порядок роботи Наглядової ради

3.1. До складу Наглядової ради входять: Голова, заступники Голови, секретар та члени Наглядової ради. Загальна кількість членів Наглядової ради не обмежується.

3.2. Особовий склад Наглядової ради, Голова та його заступники визначаються на підставі пропозицій учасників Платформи і затверджуються рішенням Наглядової ради Платформи.

3.3. Секретар Наглядової ради призначається Наглядовою радою за поданням Голови Наглядової ради.

3.4. Наглядова рада збирається за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

Рішення про необхідність та терміни проведення засідань Наглядової ради приймається Головою Наглядової ради.

Будь-який член Наглядової ради може направити Голові Наглядової ради пропозицію про скликання засідання Наглядової ради.

3.5. Наглядова рада здійснює свою діяльність у вигляді очних або заочних засідань за необхідності.

3.6. Порядок денний засідань Наглядової ради готується секретарем Наглядової ради та затверджується Головою Наглядової ради в термін не менш ніж за 10 днів до дати проведення засідання.

3.7. Члени Наглядової ради сповіщається секретарем Наглядової ради про дату, час і місце проведення засідання, отримують необхідні документи щодо порядку денного не пізніше ніж за 7 днів до засідання Наглядової ради.

3.8. Засідання Наглядової ради вважається таким, що відбулось, якщо на ньому присутня проста більшість членів Наглядової ради.

3.9. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на його засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні Наглядової ради є вирішальним.

3.10. Прийняті рішення Наглядової ради відображаються в протоколі засідання, що підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

РОЗДІЛ 4. Права та обов'язки членів Наглядової ради

4.1. Член Наглядової ради має право:

4.1.1. Брати участь в ухваленні рішень на засіданнях Наглядової ради шляхом голосування;

4.1.2. Отримувати повну інформацію про діяльність Платформи від Наглядової ради;

4.1.3. Пропонувати питання для розгляду на засіданні Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані дотримуватися цього Положення і брати участь в діяльності Наглядової ради.

4.3. Члени Наглядової ради можуть представляти інтереси Платформи в органах державної влади.

4.4. Члени Наглядової ради зобов'язані дотримуватись режиму конфіденційності при роботі з даними Платформи та її партнерів.

РОЗДІЛ 5. Порядок формування Наглядової ради

5.1. Наглядова рада формується з числа та за згодою керівників наукових, освітніх, виробничих, сервісних підприємств, установ і організацій, представників зацікавлених органів державної влади, фінансових, громадських організацій.

5.2. Склад Наглядової ради формується на підставі пропозицій учасників Платформи і затверджується рішенням засідання Наглядової ради Платформи.

5.3. Термін повноважень членів Наглядової ради становить 5 років.

У разі неможливості виконання своїх обов'язків членом Наглядової ради голова Наглядової ради має право ввести до складу Наглядової ради замість вибулого члена Наглядової ради нового члена Наглядової ради в період дії повноважень обраного складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради представляє кандидатуру нового члена, запропоновану учасником або учасниками Платформи, іншим членам Наглядової ради не менш ніж за 10 днів до засідання Наглядової ради.