Додатки до ПЛАТФОРМИ «ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ»

Розділи, глави «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», Конвенції, Директиви, Регламенти ЄС, заходи щодо сприяння впровадженню положень яких будуть виконуватися в рамках Програми

І. «Угода про асоціацію…»:

Розділ ІV. Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею.

Глава 3. Технічні бар’єри у торгівлі:

 • Стаття 56. Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності;
 • Стаття 57. Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів;
 • Стаття 58. Маркування та етикетування;
 • Стаття 67. Прозорість та обмін інформацією;
 • Стаття 70. Процедура сертифікації;

Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля:

 • Частина 2. Заснування підприємницької діяльності;
 • Частина 3. Транскордонне надання послуг;
 • Частина 4. Тимчасова присутність фізичних осіб для цілей економічної діяльності;

Глава 11. Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями:

 • Стаття 279. Доступ та здійснення діяльності з розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів;
 • Стаття 280. Ліцензування та умови ліцензування;

Глава 12. Прозорість;

Глава 13. Торгівля та сталий розвиток:

 • Стаття 292. Багатосторонні угоди з охорони навколишнього середовища;
 • Стаття 293. Торгівля на користь сталого розвитку;
 • Стаття 296. Підтримка рівнів захисту;
 • Стаття 297. Наукова інформація;
 • Стаття 302. Співробітництво у сфері торгівлі та сталого розвитку;

Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво

Глава 1. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику;

Глава 2. Макроекономічне співробітництво;

Глава 6. Навколишнє середовище;

Глава 9. Співробітництво у сфері науки та технологій;

Глава 10. Політика у сфері промисловості та підприємництва;

Глава 11. Співробітництво у видобувній та металургійній галузі;

Глава 14. Інформаційне суспільство;

Глава 19. Ріка Дунай;

Глава 20. Захист прав споживачів;

Глава 23. Освіта, навчання та молодь;

Глава 26. Співробітництво з питань громадянського суспільства;

Глава 27. Транскордонне та регіональне співробітництво;

Глава 28. Участь у програмах та агентствах Європейського Союзу.

 

ІІ. Конвенції, Директиви, Регламенти ЄС

1. Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики в інші галузеві політики
1.1 Оргуська конвенція Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
1.2 Директива 2001/42/ЄС Про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище (стаття 363 УА)
1.3 Директива 2003/4/ЄС Про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування директиви №90/313/єес (стаття 363 УА)
1.4 Директива 2003/35/ЄС Про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін та доповнень до директив №85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя (стаття 363 УА)
1.5 Директива 2011/92/ЄС Про оцінку впливу окремих державних і приватних проєктів на навколишнє середовище (кодифікація) (стаття 363 УА)
2. Якість атмосферного повітря
2.1 Конвенція Про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 1979
2.2 Директива 1999/32/ЄC Про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви 93/12/єс зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (єс) 1882/2003 та Директивою 2005/33/єс
2.3 Директива 2008/50/ЄС Про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи (стаття 363 УА) від 21.05.08
2.4 Директива 98/70/ЄC Про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до директиви 93/12/єес, що доповнена директивами 2000/71/єк, 2003/17/єк та 2009/30/єк і регламентом (єс) 1882/2003 (додаток ххх, статті 360-363, 365, 366 уа)
2.5 Директива 94/63/єс Про контроль викидів летких органічних сполук із резервуарів із нафтопродуктами та при їхньому транспортуванні з нафтобаз до заправних станцій, зі змінами та доповненнями, внесеними регламентом (єс) 1882/2003 (додаток ххх, статті 360-363, 365, 366 уа)
3. Управління відходами та ресурсами
3.1 Базельська конвенція Про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням
3.2 Стокгольмська конвенція Про стійкі органічні забруднювачі
3.3 Директива Ради 1999/31/ЄС від 26.04.1999 Про захоронення відходів зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003
3.4 Директива Європейського Парламенту та Ради 2006/21/ЄС від 15.03.06 Про управління відходами видобувних підприємств, та якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС
4. Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище
4.1 Конвенція Про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року
4.2 Протокол Про воду і здоров'я до Конвенції про охорону і використання транскордонних водотоків і міжнародних озер
4.3 Конвенція Про захист Чорного моря від забруднення
 • Протокол про співробітництво у боротьбі з забрудненням морського середовища Чорного моря нафтою та іншими шкідливими речовинами у надзвичайних ситуаціях
 • Протокол про захист морського середовища Чорного моря від забруднення з наземних джерел
 • Протокол про захист морського середовища Чорного моря від забруднення, викликаного похованням
 • Протокол про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення
4.4 Конвенція Про охорону ріки Дунай
4.5 Протокол Про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року
4.6 Директива Європейського Парламенту і Ради 2000/60/ЄС від 23.10.2000 Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики.
4.7 Директива Європейського Парламенту та Ради 2007/60/ЄС від 23.10.2007 Про оцінку і управління ризиками затоплення
4.8 Директива Європейського Парламенту і Ради 2008/56/ЄС від 17.06.2008 Що встановлює рамки діяльності Співтовариства у сфері політики з морського середовища (Рамкова Директива про морську стратегію)
4.9 Директива Ради 91/271/ЄЕС від 21.05.1991 Про очистку міських стічних вод.
4.10 Директива Ради 98/83/ЄС від 03.11.1998 Про якість води, призначеної для споживання людиною
4.11 Директива Ради 91/676/ЄЕС від 12.12.1991 Стосовно охорони вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел
5. Промислове забруднення та техногенні загрози
5.1 Конвенція З оцінки впливу на навколишнє природне середовище в транскордонному контексті (Конвенція ЕСПОО)
5.2 Конвенція ООН Про транскордонний вплив промислових аварій
5.3 Роттердамська конвенція Про процедуру Попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі
5.4 Директива 2001/77/ЕЕС Стосовно сприяння використанню електроенергії, виробленої за допомогою відновлювальних джерел енергії, на внутрішньому ринку електроенергії
5.5 Директива Ради 96/82/ЄС від 09.12.1996 Щодо контролю ризиків виникнення нещасних випадків, спричинених небезпечними речовинами
5.6 Директива 2010/75/ЄС Про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) (стаття 363 УА)
6. Енергозбереження, енергоефективність, енергобезпека
6.1 Директива 2009/72/EC від 13 липня 2009 Щодо загальних правил для внутрішнього ринку електроенергії та така, що скасовує директиву 2003/54/ЄС (ст.269, 273, 274 глава 11, розділ IV УА)
Про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює директиву 2003/55/ЄС (ст. 338, 341, додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА. (Третій енергетичний пакет) спрямована на створення повноцінно діючого внутрішнього ринку газу ЄС
6.2 Директива 2009/73/ЄС Спільна директива 2003/55/ЄС (ст. 338, , 341, додаток Про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, що замінює директиву 2003/55/ЄС (ст. 338, 341, додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА. (Третій енергетичний пакет), яка спрямована на створення повноцінно діючого внутрішнього ринку газу ЄС

зі ст. 278 УА. (згідно зі ст. 278 УА. (Третій енергетичний пакет) спрямована на створення повноцінно діючого внутрішнього ринку газу ЄС

6.3 Регламент ЄС № 713/2009, Що засновує Агентство з питань співробітництва регуляторів у сфері енергетики (Agency for the Cooperation of Energy Regulators).
6.4 Регламент 714/2009/ec від 13 липня 2009 Про умови доступу до мережі транскордонного обміну електричною енергією та який скасовує регламент 1228/2003 (ст.270-271, глава 11, розділ IV УА)
6.5 Регламент (ЄС) № 715/2009 Про умови доступу до мереж транспортування природного газу, на заміну регламенту (ЄС) № 1775/2005 (ст. 338, 341, додаток XXVII УА) згідно зі ст. 278 УА, питання торгівлі (ст. 269-274 УА), заміну регламенту (ЄС) № 1775/2005 (ст. 338, 341, додаток XXVI УА) згідно зі ст. 278 УА, питання торгівлі (ст. 269-274 УА)
6.6 Директива 2004/67/ЄC Про заходи захисту безпеки постачання природного газу (ст. 338, 341, додаток XXVII УА), дія «механізму раннього попередження» (Додаток XXVI УА), дії у надзвичайних обставинах (ст. 275-276,309,314)
6.7 Директива 2005/89/ЄC Щодо заходів із забезпечення безпеки постачання електроенергії та інвестицій в інфраструктуру
6.8 Директива Ради 2014/87/ ЄВРОАТОМ Яка вносить зміни до директив 2009/71/ЄВРОАТОМ, яка встановлює для співтовариства основи з ядерної безпеки ядерних установок
6.9 Директива 2006/117/ЄВРАТОМ Про нагляд і контроль за перевезенням радіоактивних відходів і відпрацьованого ядерного палива
6.10 Директива ради 2013/59/ ЄВРОАТОМ Яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання та припиняє дію директив 89/618/ЄВРОАТОМ, 90/641/ЄВРОАТОМ, 96/29/ЄВРОАТОМ, 97/43/ЄВРОАТОМ та 2003/122/ЄВРОАТОМ
6.11 Директива 2012/27/EU Про енергоефективність, яка змінює директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і скасовує директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC
6.12 Директива 2010/31/ЄС Щодо енергетичної ефективності будівель
6.13 Директива 2009/28/ЄС Про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС (стаття 338 УА)
6.14 Директива 2003/96/ЄС Про реструктуризацію системи співтовариства з оподаткування енергетичних продуктів та електроенергії (додаток xxviii, стаття 353 УА)
6.15 ДИРЕКТИВА 2009/119/ЄС від 8 квітня 2015 Стосовно накладення на держав - членів єс зобов’язання щодо підтримки мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів (ст. 338 УА)
6.16 План імплементації Директиви 2001/77/EEC Стосовно сприяння виробленої за допомогою відновлюваних джерел енергії, на внутрішньому ринку електроенергії (вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директивою 2009/28/ЄС)
6.17 План імплементації Директиви 2003/30/EC Стосовно сприяння використанню біопального та інших відновлювальних видів пального для транспорту (вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директивою 2009/28/ЄС)
6.18 Директива 2009/28/ЄС Європейського парламенту та ради Про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел, та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС
7. Зміна клімату та захист озонового шару
7.1 Рамкова конвенція ООО Про зміну клімату
7.2 Кіотський протокол До Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
7.3 Віденська конвенція Про охорону озонового шару
7.4 Монреальський протокол По речовинах, що руйнують озоновий шар
7.5 Директива Європейського Парламенту та Ради 2003/87/ЄС від 13.10.2003 Щодо заснування схеми для зменшення викидів в атмосферу парникових газів у разі торгівлі в межах Співтовариства та про внесення змін до Директиви Ради 96/61/ЄС
7.6 Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС № 842/2006 від 17.05.2006 Про деякі фторовані парникові гази
7.7 Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС № 2037/2000 від 29.06.2000 Про речовини, які руйнують озоновий шар
8. Надрокористування та бізнес клімат
8.1 Директива 94/22/єс Про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і виробництво вуглеводнів
9. Заходи для поступового досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації
9.1 Директива 2010/31/EC від 19 травня 2010 року Щодо енергетичної ефективності будівель
9.3 Директива 2010/30/EC від 19 травня 2010 року Про маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
9.4 Директива 2006/32/EC від 5 квітня 2006 року Про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги, а також про скасування Директиви Ради 93/76/ЄЕС
9.5 Директива 2012/27/EU Про енергоефективність, яка змінює директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і скасовує директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC
9.6 Вимоги До екодизайну та ефективності приладів
 • Директива № 2005/32/ЕC, що встановлює вимоги до екологічного проєктування енергопоглинаючих продуктів (з переліком імплементаційних Директив/Регламентів).
9.7 Вимоги До маркування приладів
 • Директива № 92/75/ЄЕС про вказування за допомогою маркування та зазначення стан-дартної інформації про товар обсягів спожи-вання енергії та інших ресурсів побутовими електроприладами.