Про нас

Спілка геологів України (UAG) здійснює свою діяльність на засадах законності та гласності відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», іншого чинного законодавства України та норм міжнародного права, що стосуються сфери її діяльності, Статуту та внутрішніх документів організації.

Спілка геологів України здійснює діяльність за такими напрямами:

  • правовий та соціальний захист, представляє законні інтереси, сприяє захисту громадянських, соціальних, авторських і суміжних прав своїх членів;
  • розробляє пропозиції щодо законодавчого забезпечення геологорозвідувального виробництва, державної політики у сфері надрокористування і вносить їх до органів державної влади;
  • розробляє соціально-орієнтовані програми й залучає до їх виконання органи державної та місцевої влади, організації та підприємства усіх форм власності;
  • сприяє впровадженню нових технологій у процеси пошуку, розвідки та видобутку енергетичних, мінеральних та водних ресурсів з метою їх оптимізації;
  • всебічно сприяє розвитку геологічної науки та практики, вивченню та використанню надр, примноженню мінерально-сировинних ресурсів, їх охороні та відтворенню на основі досягнень науки й техніки, розвитку державної геологічної школи;
  • проводить незалежну громадську наукову та техніко-економічну експертизу проєктів законодавчих актів та програм із питань розвитку мінерально-сировинної бази, використання й охорони надр, науково-дослідних програм, розробок та винаходів;
  • сприяє професійній консолідації вчених та спеціалістів, що працюють у сфері геології та суміжних галузях, підвищенню престижу професій, пов’язаних з геологічним вивченням та використанням надр, охороною геологічного середовища;
  • сприяє міжнародному співробітництву в галузі геології, розвитку зв’язків з науковою та інженерно-технічною громадськістю зарубіжних країн, інтеграції українських геологів у світове професійне та наукове співтовариство, бере участь у роботі міжнародних геологічних асоціацій, наукових форумів та конференцій.

Відповідно до напрямів своєї діяльності UAG організовує й проводить різноманітні наукові, просвітницькі, соціальні та екологічні заходи, співпрацює з органами державної й місцевої влади, бізнесовими структурами, встановлює громадські контакти з міжурядовими та міжнародними організаціями.

Як професійний інститут громадянського суспільства, що своєю діяльністю сприяє досягненню ефективного, збалансованого й невиснажливого використання всієї сукупності природних ресурсів та захисту навколишнього природного середовища, Спілка ініціює й підтримує нові форми мобілізації зусиль усіх зацікавлених сторін: держави, бізнесу, науки та освіти, громадськості. Такими формами сьогодні є її участь у численних соціальних та виробничих платформах, на яких налагоджуються ефективні мережеві комунікації між усіма учасниками проєктів з використання природних ресурсів, та об’єднують споживачів та постачальників послуг і продукції для реалізації таких проєктів.

Спілка має зареєстрований логотип, а також нагрудні знаки із зображенням логотипу.