Положення про Платформу

Затверджено
рішенням Установчих зборів
Платформи
07.12.2017р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАТФОРМУ
«Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів».

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Платформа «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів». (надалі – Платформа) заснована рішенням Установчих зборів Платформи 07.12.2017р.

1.2. Ініціатор створення Платформи:
Громадська організація «Спілка геологів України»
вул. Дубровицька, 28, м. Київ, 04114, Україна.

1.3. Платформа розроблена у Міжнародному хабі природних ресурсів TUTKOVSKY і реалізується під управлінням Наглядової ради Платформи.

1.4. Координатором діяльності Платформи є Операційна компанія Платформи.

1.5. Платформа є об’єднанням партнерів будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у т. ч. центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; науково-освітніх закладів; науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних організацій, інжинірингових та сервісних компаній; виробничих підприємств , об’єднань та організацій; професійних об’єднань, що поділяють цілі та завдання Платформи та беруть участь в їх досягненні.

РОЗДІЛ 2. МЕТА, ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ Ї ПЛАТФОРМИ

2.1. Метою Платформи є сприяння підвищенню конкурентоспроможності економіки України шляхом впровадження у сфері природокористування передових механізмів і практик, насамперед Європейського Союзу, високих технологій та інновацій для досягнення ефективного, збалансованого і невиснажливого використання природних ресурсів, рециклінгу відходів виробництва і споживання.

2.2. Основні цілі, що визначають діяльність Платформи:

 • Проведення аналізу сучасного стану та розробка заходів з реформування і модернізації підприємств і організацій галузей, пов’язаних з використанням природних ресурсів, у процесі змін та удосконалення державної політики з питань використання і відновлення природних ресурсів та охорони довкілля, що передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Врахування у виробничій діяльності суб’єктів господарювання змін, які слід внести в законодавство України відповідно до законодавства ЄС.
 • Впровадження екологічно-безпечних технологій, що забезпечуватимуть дотримання вимог європейських стандартів.
 • Досягнення Україною провідних позицій у світі з ефективного, збалансованого та невиснажливого використання природних ресурсів, забезпечення сталого розвитку суспільства, що відповідає критеріям ЄС.

2.3. Завдання Платформи:

 • Впровадження сучасних екологічно безпечних технологій, спрямованих на підвищення ефективності виробництва та надання послуг, рівня енерго- та ресурсозбереження, зменшення негативного впливу господарської та іншої діяльності в окремих секторах економіки на навколишнє природне середовище і здоров’я людини;
 • Розроблення і впровадження новітніх конкурентоспроможних технологій, устаткування, приладів та обладнання;
 • Проведення обов'язкової рекультивації та екологічної реабілітації територій, порушених унаслідок виробничої діяльності суб’єктів господарювання, насамперед хімічної, нафтопереробної промисловості, енергетичного, гірничодобувного та агропромислового комплексів;
 • Максимально повне використання видобутих корисних копалин та мінімізація обсягів утворення відходів під час їх видобутку та переробки;
 • Розв’язання нагальних екологічних проблем транспортної інфраструктури, у тому числі щодо забезпечення надійності технічного стану трубопровідного транспорту та дотримання вимог екологічної безпеки під час його експлуатації;
 • Застосування механізмів прямої взаємодії виробничих компаній з науковими і науково-освітніми організаціями для вибудовування нових стійких науково-виробничих партнерств;
 • Розбудова сучасної геоінформаційно-аналітичної системи моніторингу довкілля, інтегрованої в міжнародну мережу спостережень;
 • Координування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання з питань проведення прикладних досліджень, спільного використання високотехнологічного наукового і лабораторного обладнання, налагодження ефективного партнерства з провідними дослідницькими та освітніми організаціями та установами;
 • Формування банків даних інноваційних рішень і новітніх екологічно безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій для впровадження в окремих секторах економіки;
 • Зосередження та подальше спрямування фінансових ресурсів на проведення досліджень і здійснення розробок, виконання спільних інноваційних проектів з урахуванням їх нагальності для задоволення потреб суспільства та бізнесу;
 • Сприяння зміцненню транскордонних і регіональних зав’язків та ділового партнерства, насамперед в межах існуючих єврорегіонів, з питань використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища;
 • Залучення фінансових, технологічних, експертних та інших ресурсів міжнародних організацій та інституцій для підвищення ефективності виконання Україною міжнародних зобов'язань, зокрема в сфері використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища;
 • Сприяння комерціалізації інноваційних технологій, у тому числі, шляхом визначення індикаторів оцінки попиту та якості на відповідні види продукції і послуг;
 • Сприяння підвищенню рівня суспільної екологічної свідомості, кваліфікації фахівців і спеціалістів для різних секторів економіки, розвитку освітніх програм та екологічної обізнаності населення;
 • Аналіз попиту та вивчення ринків відповідних видів продукції та послуг для підвищення інноваційної активності підприємств, поширення передових технологій, залучення інвестицій;
 • Консолідація зусиль компетентних фахівців з питань розробки та впровадження прогресивних технологій.

Для реалізації цих завдань у рамках Платформи розробляються за певними напрямками Програми, за якими учасники Платформи ініціюють і здійснюють конкретні проекти.

РОЗДІЛ 3.ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАТФОРМИ

3.1. Платформа базується на засадах добровільності, вільної кооперації зусиль заінтересованих учасників і концентрації їх можливостей на вирішенні конкретних завдань в ході реалізації програм і проектів Платформи. У рамках Платформи забезпечується експертний супровід проектів, що виконуються.

3.2. Форми кооперації визначаються з урахуванням цілей і завдань Платформи шляхом утворення груп експертів, дослідників і розробників, а в окремих випадках, нових науково-дослідних, технологічних, виробничих або інших консорціумів.

3.3. Платформа передбачає підготовку науково-технологічних ініціатив на основі пропозицій науково-технічної спільноти, пропозицій владних структур, запитів бізнесу на високотехнологічну продукцію. Ініціативи підлягатимуть комплексному аналізу в рамках Платформи для визначення адекватної форми кооперації, переліку необхідних заходів для оперативної експертно-організаційної підтримки їх реалізації.

3.4. Учасники Платформи можуть акумулювати кошти для фінансового забезпечення початкового вивчення проблем і виконання першочергових заходів щодо їх вирішення, зокрема, за рахунок внесків учасників Платформи. Однією з важливих функцій Платформи є підготовка рекомендацій владним структурам, науково-технічній спільноті або бізнесу з вирішення нагальних проблем, від рекомендацій до пропозицій щодо включення конкретних проектів в існуючі інвестиційні програми наукових досліджень і технологічних розробок на національному або міжнародному рівнях.

РОЗДІЛ 4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАТФОРМИ

Існуюча в Україні виробнича інфраструктура, технологічна база та їх інформаційне забезпечення здебільшого не відповідають сучасним вимогам розвитку економіки і унеможливлюють конкурентоспроможність вітчизняної продукції та послуг на світовому ринку. Діяльність Платформи спрямована на:

 • проведення структурних реформ з підвищення ефективності управлінських рішень;
 • удосконалення методів і технічних засобів пошуку, розвідки та розробки родовищ корисних копалин;
 • впровадження екологічно безпечних методів підвищення рівня ефективності виробництва та надання послуг, енерго- та ресурсозбереження, зменшення негативного впливу господарської та іншої діяльності в окремих секторах економіки на навколишнє природне середовище і здоров’я людини;
 • впровадження рециклінгу відходів виробництва і споживання;
 • розроблення і впровадження новітніх конкурентоспроможних технологій, устаткування, приладів та обладнання;
 • розбудову сучасної геоінформаційно-аналітичної системи моніторингу довкілля, інтегрованої в міжнародну мережу спостережень.

РОЗДІЛ 5.ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТФОРМИ

5.1. Етап створення Платформи

 • Розробка Концепції Платформи. Створення системи комунікаційного супроводу діяльності та інформаційного забезпечення Платформи і органів її управління та координації.
 • Розробка стратегії розвитку технологій в сфері ефективного і збалансованого використання природних ресурсів, а також дорожніх карт за пріоритетними напрямами діяльності Платформи.
 • Консолідація зусиль наукових і науково-освітніх організацій, суб’єктів господарювання, заінтересованих владних структур і бізнесу для забезпечення ефективного і збалансованого використання природних ресурсів.
 • Аналіз і оцінка чинної нормативно-правової та наявної технологічної бази, з подальшим визначенням найбільш прийнятних технологічних рішень, для забезпечення раціонального використання природних ресурсів та захисту довкілля. Налагодження ефективної співпраці з національними та міжнародними фінансовими структурами та потенційними інвесторами.

5.2. Етап реалізації завдань Платформи, визначення нових стратегічних цілей і задач

 • Впровадження у відповідних секторах економіки найбільш прийнятних технологічних рішень для досягнення відповідності вітчизняної продукції та послуг критеріям (вимогам) європейських стандартів. Сприяння розробленню та подальшому впровадженню вітчизняних конкурентоспроможних технологій, а також залученню найкращих існуючих світових технологій. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення приватно-державного партнерства з питань впровадження технологій ефективного і збалансованого використання природних ресурсів.
 • Створення ефективної системи підготовки, перепідготовки кадрів та підвищення кваліфікації фахівців з питань використання природних ресурсів, енергоефективності та збереження довкілля.
 • Визначення науково-технологічних пріоритетів з питань ефективного і збалансованого використання природних ресурсів.
 • Формування інституту експертів з ефективного і збалансованого використання природних ресурсів за участі представників науки, розробників технологій, державних органів, представників бізнесу, науковців і громадськості з залученням зарубіжних експертів.
 • Створення інноваційних механізмів, спрямованих на модернізацію економіки на засадах ефективного і збалансованого використання природних ресурсів для досягнення сталого розвитку України.

РОЗДІЛ 6. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАТФОРМИ

Реалізація завдань Платформи дасть можливість налагодити ефективну інноваційну кооперацію між наукою і бізнесом, у тому числі на міжнародному рівні. Результатом виконання інноваційних проектів у рамках Платформи стане модернізація та інноваційний розвиток відповідних секторів економіки, їх належне технологічне забезпечення, підвищення рівня енерго- та ресурсозбереження і екологічної безпеки.

6.1. Короткострокові результати

 • Створення сприятливих передумов для дієвої кооперації науки, бізнесу, освіти і владних структур щодо забезпечення ефективного та збалансованого використання природних ресурсів.
 • Консолідація зусиль компетентних фахівців з питань розробки та впровадження прогресивних технологій за пріоритетними напрямами діяльності Платформи.
 • Створення банків даних інноваційних рішень і новітніх екологічно безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій для впровадження в окремих секторах економіки.
 • Підготовка пропозицій щодо запровадження механізмів стимулювання суб’єктів господарювання до активного впровадження новітніх технологій, спрямованих на підвищення рівня енерго- та ресурсозбереження, дотримання вимог екологічної безпеки.
 • Визначення стратегічних пріоритетів, у тому числі в рамках подальшого розвитку транскордонного співробітництва та розбудови єврорегіональної політики, щодо створення і впровадження новітніх технологій спрямованих на ефективне та збалансоване використання природних ресурсів.
 • Узагальнення потреб, вимог і пропозицій місцевих громад і суб’єктів господарювання, що діють в межах єврорегіонів, визначення і розроблення пріоритетних новітніх технологій, впровадження яких сприятиме вирішенню проблемних питань на місцях.
 • Визначення переліку конкурентоспроможних на європейському ринку продукції та послуг, що дасть можливість суттєво підвищити інноваційну активність українських підприємств, сприятиме поширенню передових технологій та залученню інвестицій.
 • Визначення джерел фінансування діяльності Платформи, включаючи міжнародні фінансові інвестиції.

6.2. Довгострокові результати

 • Переоснащення та модернізація вітчизняних підприємств відповідно до вимог європейських стандартів, що дасть змогу підвищити конкурентоспроможність продукції, розширити номенклатуру товарів та послуг на внутрішньому ринку, стимулювати розвиток конкуренції та обмежити монополізм, збільшити обсяг іноземних інвестицій.
 • Запровадження прогресивних технологічних рішень у відповідних секторах економіки, активізація інвестування в розвиток новітніх технологій щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів.
 • Забезпечення дієвого інформаційного і комунікаційного супроводу функціонування Платформи та ефективної взаємодії науки, бізнесу, освіти, громадянського суспільства і владних структур.
 • Створення інфраструктури з надання консультативних послуг органам державної і місцевої влади з приведення законодавства України та рішень місцевих владних органів щодо використання природних ресурсів та захисту навколишнього природного середовища до вимог директив Європейського Союзу, а також консультативних послуг всім заінтересованим суб’єктам господарювання і населенню з питань природокористування.
 • Впровадження на підприємствах гірничодобувного комплексу сучасних технологічних циклів, що дасть можливість забезпечити максимально повне використання видобутих корисних копалин та мінімізацію обсягів утворення відходів під час їх видобутку та переробки.
 • Створення передумов для масштабної екологізації транспортної інфраструктури, зокрема, забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки, надійності технічного стану трубопровідного транспорту.
 • Запровадження сучасної європейської практики рекультивації та екологічної реабілітації територій, порушених унаслідок виробничої діяльності суб’єктів господарювання, насамперед хімічної, нафтопереробної промисловості, енергетичного, гірничодобувного та агропромислового комплексів.
 • Створення ефективного інструменту для прийняття дієвих управлінських рішень на основі сучасної геоінформаційно-аналітичної системи моніторингу довкілля, інтегрованої в міжнародну мережу спостережень.
 • Створення інноваційного координаційного центру з реалізації проектів, ініційованих у рамках Платформи.
 • Запровадження навчальних і освітніх програм, видання посібників, організація семінарів і тренінгів з підвищення рівня суспільної екологічної свідомості фахівців і спеціалістів різних секторів економіки та екологічної обізнаності населення.
 • Формування відкритого експертного співтовариства з прозорими механізмами діяльності, що сприяє впровадженню інновацій в забезпечення ефективного та збалансованого використання природних ресурсів.

РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ ПЛАТФОРМИ

7.1. Платформа реалізується під управлінням Наглядової ради Платформи, діяльність якої регулюється окремим Положенням. Наглядова рада здійснює управління і координацію діяльності партнерів Платформи, організовує проведення експертизи, розгляд і підготовку експертних висновків щодо проєктів, програм, бізнес-планів, що подаються учасниками Платформи або третіми особами.

7.2. У структурі Платформи можуть створюватись окремі самостійно діючі центри (для виконання окремих програм з питань інвестицій, регіональної/міжнародної взаємодії, зовнішньоекономічного співробітництва тощо).

РОЗДІЛ 8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ПЛАТФОРМИ

Рішення про реорганізацію або ліквідацію Платформи приймається Наглядовою радою Платформи за поданням Голови Наглядової ради або не менше ніж 50 (п’ятдесят) відсотків від загального числа Членів Наглядової ради або Операційної компанії Платформи шляхом голосування. Рішення приймається більшістю голосів, які становлять не менше ніж 75 (сімдесят п'ять) відсотків від загального числа Членів Наглядової ради Платформи.